Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je UNILINK Edu, s.r.o., IČ 24276405, so sídlom Laubova 2, 130 00, Vinohrady (ďalej len: “správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú
  • adresa: Laubova 2, 130 00, Vinohrady
  • email: hello@unilink.cz
  • telefón: +420 734 693 278
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe registrácie na webe https://unilink.sk
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
  • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • Zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • zaisťujúci služby prevádzkovanie webu (Active24 hosting, WordPress, Zoho) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu, zaisťujúce marketingové služby,
  • Google Analytics – webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. ( “Google”). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní našich internetových stránok sú spravidla prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Google bude naším menom využívať tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho používania našich webových stránok, pre vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať pomocou príslušného softvérového nastavenia Vášho prehliadača (pozri vyššie). Zhromažďovanie a spracovanie dát generovaných súborom cookie o Vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google môžete zabrániť tiež tak, že si pod nižšie uvedeným odkazom stiahnete a do svojho prehliadača inštaláciu určeného plugin: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = en Ďalšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane dát).
 2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb: Zoho Corporation Pvt. Ltd

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečené pripojenie certifikačnou autoritou Let ‘Encrypt, bezpečnostným pluginom WordFence, prihlásenie kontaktu do e-mail databázy Zoho.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslania kontaktného formulára zo stránky “kontakt” potvrdzujete, že ste oboznámenie/a s podmienkami ochrany osobných udajov a že je v celo rozsahu prijímam.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Spracovanie cookies

Technická cookies: k tomu, aby náš web fungoval správne, používame technická cookies. Bez nich by náš web vôbec nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho webu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš web, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizujú. Po anonymizáciu sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizované podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral pod.) Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach , ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantné. Pokiaľ chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Zároveň našich zákazníkov informuje o možnostiach, ako spracovávanie cookies zakázať. Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou Súkromné ​​prehliadanie, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú. Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Ďalej podľa doporučenia ÚOOÚ sa za súhlas so spracovaním cookies považuje už samotné nastavenia prehliadača, kde si každý užívateľ nastaví akým spôsobom budú cookies spracovaná. Túto záležitosť uvádza ÚOOÚ na svojom webe: https://www.uoou.cz/cookies-a-gdpr/d-29966

Ak máte otázku k ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na emailu: hello@unilink.cz

Toto Vyhlásením o ochrane osobných udajov je platné od 15. novembra 2020 a vydáva ich UNILINK Edu, s.r.o.